Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden Beauty & Spa Maas en Waal

Versie oktober 2018.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Beauty & Spa Maas en Waal

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Beauty & Spa Maas en Waal;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Branchecode: de code van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecailist’;

Identiteit ondernemer:

Beauty & Spa Maas en Waal

Rooijsestraat 11
6621 AH Dreumel
T: 06 – 23451630
E: info@beautymaasenwaal.nl

KvK-nummer: 32096208
BTW-identificatienummer: NL172126137B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Beauty & Spa Maas en Waal en de consument. Uitdrukkelijk niet op de behandelingen/ producten die u met de zelfstandig specialisten in het beautycentrum afsluit. Deze specialisten ( Kapper, Brows & Lashes & Extensions, PMU en IPL) hebben zelf Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Beauty & Spa Maas en Waal aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Indien de consument het aanbod via electronische weg heeft aanvaard, bevestigd Beauty & Spa Maas en Waal onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling of reeks behandelingen dient Beauty & Spa Maas en Waal de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 4. Tijdens de behandeling kan de consument aanvullingen op de behandeling nemen waarbij ook hier vooraf zal worden aangegeven over de terzake geldende prijs.
 5. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.
 6. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na schriftelijke toestemming van betreffende ouder/verzorger of na telefonisch contact. Bij het intake gesprek dient ook één van de ouders/verzorger aanwezig te zijn.

Artikel 4 – Verplichtingen van Beauty & Spa Maas en Waal

 1. Beauty & Spa Maas en Waal staat er voor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Beauty & Spa Maas en Waal ligt de consument in over de aard en de omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Beauty & Spa Maas en Waal vraag de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 1. Beauty & Spa Maas en Waal zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient Beauty & Spa Maas en Waal voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door Beauty & Spa Maas en Waal gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. Het is de verantwoording van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod gemeld.
 2. Resultaten van behandelingen kunnen per persoon en situatie verschillen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Beauty & Spa Maas en Waal gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beauty & Spa Maas en Waal niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7 – De prijs

 1. De prijs van het aanbod zal door Beauty & Spa Maas en Waal duidelijk worden aangegeven en omschreven op de website van de praktijk. De prijs zal op verzoek van de consument door Beauty & Spa Maas en Waal ter beschikking worden gesteld voor het aangaan van de overeenkomst.
 2. Beauty & Spa Maas en Waal houdt zich het recht voor om de prijzen naar zijn inzien aan te passen en zal dit dan ook onder de voorwaarden van lid 1 kenbaar maken.
 3. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 8 – Afspraken maken en annuleren

 1. Een afspraak geldt als een overeenkomst tot het leveren van producten en/of diensten.
 2. Beauty & Spa Maas en Waal behoudt zich het recht voor de afspraak te verzetten in geval van overmacht. De consument kan zich op dat moment niet beroepen op een eventuele vergoeding.
 3. Beauty & Spa Maas en Waal zal indien mogelijk via een e-mail bericht de consument herinneren aan de gemaakte afspraak.
 4. Indien de consument wenst de afspraak te annuleren of te verplaatsen dient dit ten laatste onverwijld minimaal 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Indien u ons telefonisch niet kunt bereiken om uw afspraak te verplaatsen of annuleren, krijgt u de mogelijkheid een voicemailbericht achter te laten, een whatsappbericht of e-mail te versturen. Aan de hand hiervan kunnen wij zien hoelaat en wanneer u dit heeft ingesproken.
 5. Indien de consument verzuimt tijdig te annuleren of op de afgesproken datum en tijd te verschijnen behoudt Beauty & Spa Maas en Waal zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor gederfde inkomsten ten hoogte van maximaal het bedrag dat met de gemoeide afspraak was overeengekomen. Voor het niet tijdig annuleren van of het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd voor een intake geldt een vergoeding van € 45,-.
 6. De onder lid 5 genoemde omstandigheden gelden niet indien de consument zich beroept op overmacht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.
 7. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beauty & Spa Maas en Waal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 8. Bij afspraken die een aaneengesloten duur van anderhalf uur overstijgen behoudt Beauty & Spa Maas en Waal zich het recht voor om 10% aanbetaling te vragen van het totaalbedrag van de behandeling voor het risico van gederfde inkomsten bij niet op komen dagen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betalingen aan Beauty & Spa Maas en Waal dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Beauty & Spa Maas en Waal aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van electronisch betalen met uitzondering van een credit card.
 2. Indien door overmacht de consument niet in staat is tot betaling kan Beauty & Spa Maas en Waal de consument de mogelijkheid geven het te betalen bedrag achteraf te voldoen. Dit dient dan wel te gebeuren binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Bij het in gebreke blijven heeft Beauty & Spa Maas en Waal behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Bij een reeks behandelingen kan Beauty & Spa Maas en Waal de consument verplichten tot een vooruitbetaling in 2 termijnen van vijftig procent van de totaalprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende producten en/of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Een uitzondering op lid 3 wordt gevormd door het aangaan van een langdurige verplichting door de consument. Deze kuren bevatten vaak een korting op de geldende prijzen. Bij een tussentijdse beëindiging van de kuur heeft de consument recht op teruggave van een bedrag van de niet genoten behandelingen. Hierbij houdt Beauty & Spa Maas en Waal zich het recht voor de genoten korting op de geldende prijzen te verrekenen met het te restitueren bedrag. Deze regeling vervalt indien de consument de adviezen van Beauty & Spa Maas en Waal omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de consument zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd.

Artikel 10 – Abonnementen

 1.  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Beauty & Spa Maas en Waal en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Beauty & Spa Maas en Waal als consument.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1  Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels vooruitbetaling cash geld per maand of door middel van een betalingsverzoek van Beauty & Spa Maas en Waal. Dit betalingsverzoek dient binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan.

2.2 De eerste termijn dient voorafgaand aan de eerste afspraak te zijn voldaan.

2.3 Indien betaling via een betalingsverzoek onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Beauty & Spa Maas en Waal de consument een herinnering sturen. Indien de consument ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Beauty & Spa Maas en Waal heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.    

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een betaling om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Beauty & Spa Maas en Waal de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Beauty & Spa Maas en Waal – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Beauty & Spa Maas en Waal gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er worden geen VIP-punten uitgegeven op abonnementen.

Artikel 3

3.1 Abonnee mag eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen. Bij het wax-abonnement dient ook bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke zone er onthaard gaat worden.

3.2 Abonnee kan tot 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die maand. De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland. Voorbeeld: u heeft een afspraak in februari en vergeet deze, komt niet opdagen. Deze afspraak komt te vervallen en u krijgt een nieuwe afspraak in maart.

3.3 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch twee afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede behandeling gerekend.

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten. Het abonnementsformulier wordt getekend en de eerste termijn wordt aan de balie betaald.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens de duur van het abonnement kan deze niet worden opgezegd.

4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en privacy

 1. De consument voorziet Beauty & Spa Maas en Waal voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Beauty & Spa Maas en Waal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de consument.
 3. Beauty & Spa Maas en Waal neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem.
 4. Beauty & Spa Maas en Waal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Beauty & Spa Maas en Waal zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de consument.
 6. Uitsluitend met schriftelijke instemming van de consument kan Beauty & Spa Maas en Waal behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
 7. Indien noodzakelijk, kan Beauty & Spa Maas en Waal contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij de consument op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
 8. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de consument.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Beauty & Spa Maas en Waal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Beauty & Spa Maas en Waal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen dan wel door Beauty & Spa Maas en Waal gegeven garanties aanvaardt Beauty & Spa Maas en Waal enkel aansprakelijkheid bij een aan haar toerekenbare tekortkoming voor directe schade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van  Beauty & Spa Maas en Waal voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Beauty & Spa Maas en Waal is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden of voor door derden geleden schade.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Beauty & Spa Maas en Waal aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Beauty & Spa Maas en Waal  te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. De door Beauty & Spa Maas en Waal afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking ingeval van overeenkomsten tussen Beauty & Spa Maas en Waal en klanten gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten en Canada.

Ingeval de assuradeur van Beauty & Spa Maas en Waal niet uitkeert of de schade niet onder een door Beauty & Spa Maas en Waal gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Beauty & Spa Maas en Waal beperkt tot maximaal het gefactureerde of nog te factureren bedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

 1. Klant dient Beauty & Spa Maas en Waal uiterlijk binnen 3 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 2. Klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Beauty & Spa Maas en Waal op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 3. door ondeskundig gebruik c.q. verbruik of gebruik c.q. verbruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Beauty & Spa Maas en Waal verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen 

Artikel 14 – Klachten

 1. De consument zal klachten over een genoten behandeling of aangekocht product binnen 3 kalenderdagen schriftelijk dan wel elektronisch te melden bij Beauty & Spa Maas en Waal.
 2. Beauty & Spa Maas en Waal zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een termijn van uiterlijk 6 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. In geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient de consument Beauty & Spa Maas en Waal binnen 24 uur op de hoogte te stellen. Beauty & Spa Maas en Waal zal de consument hierna verzoeken binnen 24 uur naar de praktijk te komen of indien dit niet mogelijk is duidelijke foto’s electronisch aan te leveren. Indien consument hieraan niet voldoet zal Beauty & Spa Maas en Waal geen passende oplossing kunnen bieden.

Artikel 15 – Garantie

Beauty & Spa Maas en Waal geeft de consument tot 7 kalenderdagen na aankoop garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

– de consument de adviezen van Beauty & Spa Maas en Waal omtrent het product niet heeft opgevolgd.

– de consument de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– het product dusdanig is beschadigd of verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is.

Dit is uitsluitend te beoordelen door Beauty & Spa Maas en Waal.

Artikel 16 – Gedrag

 1. De consument behoort zich in en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het hele pand geldt een rookverbod.
 2. De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van Beauty & Spa Maas en Waal.
 3. In de behandelruimtes verzoeken wij u vriendelijk niet te telefoneren om zo optimaal te kunnen genieten van de behandeling.
 4. Indien de consument, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Spa Maas en Waal het recht de consument de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 17 – Cadeaubonnen en VIP punten

 1. Beauty & Spa Maas en Waal restitueert geen geld bij aangekochte cadeaubonnen, (kuur)behandelingen en verzorgingsproducten.
 2. Beauty & Spa Maas en Waal restitueert geen geld bij VIP punten.
 3. Cadeaubonnen welke zijn aangeschaft bij Beauty & Spa Maas en Waal kunnen niet worden ingewisseld voor contanten
 4. Bij besteding van € 25,- ontvangt u 1 VIP punt. VIP punten zijn inwisselbaar voor korting op behandelingen en producten. Zie ook de informatie met betrekking tot het assortiment in de salon.
 5. Uw VIP pas is persoonsgebonden. U spaart alleen punten indien u zelf de behandeling ondergaat. U kunt alleen de punten inwisselen als u zelf uw gespaarde cadeau-behandeling komt ondergaan.
 6. Op abonnementen en zonnebank worden geen VIP punten gegeven. Ook niet op behandelingen/ producten waarop u met uw abonnement al korting verkrijgt.

Artikel 18 – Hygiëne en ontharen

 1. Voor afspraken voor het ontharen betreft dat de haren op te behandelen gebied niet te kort, en niet te lang dienen te zijn. Als advies houden we 0,5 mm aan. Als de haren om welke reden dan ook zodanig te lang of te kort zijn dat de behandeling niet door kan gaan, brengen we 50% van de behandeling in rekening.
 2. Bij lichaamsbehandelingen zoals massages, pakkingen en scrubs verwachten wij dat u een slip/string/boxershort aanhoudt. In de salon zijn wegwerpslips beschikbaar indien nodig.
 3. Ethiek en hygiëne vinden wij binnen ons beautycenter erg belangrijk. Wij verwachten van onze klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Artikel 19 – zonnebanken

1: Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken bij Beauty & Spa Maas en Waal.

 • Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft; 
 • Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden. 
 • Overmatig en onverantwoordelijk gebruik van de zonnebank kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.
 • Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens de bootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken. 
 • Beauty & Spa Maas en Waal raadt het gebruik maken van de zonnebank tijdens de zwangerschap ten strengste af. 
 • Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.

2: Voordat u gaat zonnen vraagt Beauty & Spa Maas en Waal u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

 • U dient de zonnebank vóór elk gebruik te reinigen met het desinfectiemiddel, dat Beauty & Spa Maas en Waal hiervoor beschikbaar stelt. Dit middel voldoet aan de wettelijke eisen van hygiëne. Laat dit middel 2 minuten intrekken, vooraf u de zonnebank gaat reinigen; 
 • U dient zich zorgvuldig te ontschminken. Beauty & Spa Maas en Waal stelt hiervoor producten beschikbaar; 
 • U dient sieraden en parfum van u af te halen; 
 • U dient een beschermende bril te dragen. Beauty & Spa Maas en Waal stelt deze beschikbaar en is aanwezig in elke zonnecabine; 
 • U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voor geschreven heeft gekregen van een arts; 
 • U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.

Artikel 20-  Slotbepaling

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Beauty & Spa Maas en Waal: www.beautymaasenwaal.nl

 

Download de Algemene Voorwaarden (PDF):
BSMW-Algemene voorwaardenhttps://beautymaasenwaal.nl/wp-content/uploads/2018/10/BeautySpaMaasenWaal-Algemene-voorwaarden-okt.-2018.pdf